FUNDACJA "FUNDUSZ ZIEMI OLSZTYŃSKIEJ"
Fundacja FZO to organizacja pożytku publicznego, która dzięki pomocy stypendialnej wspiera edukację dzieci i młodzieży z Powiatu Olsztyńskiego!
Aktualności
RSS
Fundacja FZO ogłosiła kryteria i terminy dla stypendystów
05/06/2013 08:36:18
Od 1 do 30 sierpnia uczniowie i studenci z terenu powiatu olsztyńskiego będą mogli złożyć wniosek o stypendium Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”. Znane są też nieco zmodyfikowane kryteria przyznawania wsparcia na rozwój pasji i zainteresowań.

Zarząd Fundacji ustalił datę składania wniosków stypendialnych na rok szkolny/akademicki 2013/2014. Dokumenty będzie można składać w terminie od 1 sierpnia do 30 sierpnia 2013 roku.
W wyżej wymienionym terminie wnioski o przyznanie stypendiów wraz z załącznikami kierować proszę bezpośrednio i osobiście do koordynatora Fundacji w siedzibie Fundacji, budynek Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, pok. 237, od poniedziałku do piątku w godzinach 11-15.

Wzory wniosków do druku, dostępne są na stronie internetowej Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” ( www.fundacjafzo.pl ) w zakładce – „Ważne dokumenty”. Wnioski wysłane pocztą bądź przekazywane przez osoby trzecie nie będą brane pod uwagę. Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z załącznikami.

Z pomocy programu stypendialnego Fundacji w formie stypendiów ubiegać się mogą absolwenci gimnazjum, młodzież szkół średnich oraz studenci studiów dziennych. Wszystkie te osoby muszą być mieszkańcami powiatu olsztyńskiego (nie miasta Olsztyn ) i spełniać poniższe warunki:
- osiągają średnią ocen nie mniejszą niż 4,50 na świadectwie kończąc gimnazjum bądź na świadectwie szkoły średniej, natomiast w indeksie średnią 4,20,
- są finalistami olimpiad, konkursów lub mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – stypendia naukowo – socjalne, stypendia sportowe/artystyczne,
- spełniają wymogi finansowe przyznania stypendium – dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej ( zgodnie z ustawą dla osoby samotnie wychowującej dziecko kryterium dochodowe wynosi - 542 zł, a dla osoby w rodzinie - 456 zł ).

KRYTERIA DOCHODOWE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O STYPENDIUM FZO NA ROK SZKOLNY - AKADEMICKI  2013/2014 - 200%
na osobę w rodzinie (nie przekracza kwoty) – 912 zł netto
osoba samotnie wychowująca dziecko (nie przekracza kwoty) – 1084 zł netto

Kompletność wniosku:
Wniosek składa się z 4 elementów, muszą być wypełnione wszystkie rubryki zawarte we wniosku. Wniosek główny po wypełnieniu musi być podpisany przez osobę ubiegającą się o stypendium. Jeśli osoba ta, jest niepełnoletnia, wniosek podpisuje również opiekun prawny wnioskodawcy. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej musi być podparte odpowiednimi zaświadczeniami (zaświadczenia o dochodach z tytułu pracy, decyzje dotyczące statusu bezrobotnego, wyroki alimentacyjne, decyzje dotyczące świadczeń emerytalnych bądź rentowych, zaświadczenie o ilości  ha w gospodarstwie rolnym i inne – kopie wraz z oryginałami do wglądu). Zaświadczenia o dochodach za miesiąc lipiec 2013 roku (miesiąc poprzedzający złożenie wniosku).
Wymagana jest potwierdzona przez pracownika MOPS, GOPS, opinia dotycząca wniosku (cz. 3).
Wypełnione i podpisane oświadczenie (cz. 4 wniosku).
Średnia ocen potwierdzona kopią świadectwa lub indeksu - potwierdzona „za zgodność z oryginałem”. Udokumentowane szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (kopie wraz z oryginałami do wglądu). Przy osobistym składaniu kompletnego wniosku, wszelkie dokumenty można potwierdzić w siedzibie Fundacji okazując oryginał.
Szczegółowych informacji udziela koordynator Fundacji pani Joanna Rogowska.
Informacje dotyczące dni i godzin przyjmowania interesantów poza okresem składania wniosków stypendialnych zamieszczone są na stronie internetowej Fundacji.
 
Pierwsze stypendium w 2013 roku przyznane!
13/03/2013 09:24:16
Miło nam poinformować, że Zarząd Fundacji „FZO” przyznał już pierwsze stypendium w tym roku. Stypendium specjalne otrzymała uczennica z gminy Dobre Miasto. Wysokość pomocy to 250 zł miesięcznie na okres trzech miesięcy (od stycznia do marca 2013).
Paczki żywnościowe dla rodzin stypendystów Fundacji FZO
13/12/2012 11:28:36

Ponad 650 kg żywności udało się zebrać Fundacji Fundusz Ziemi Olsztyńskiej na przedświąteczne paczki żywnościowe dla 14 najbardziej potrzebujących rodzin stypendystów Fundacji. – Każda z rodzin dostanie po 40-50 kg żywności, co pozwoli im wyprawić godne święta – mówi Joanna Rogowska, koordynatorka Fundacji FZO.


Mąka, olej, ryż, makaron, konserwy, słodycze, herbata, soki, dżemy, czy cukier – takie produkty dostanie do 18 grudnia 14 najbardziej potrzebujących rodzin stypendystów Fundacji Fundusz Ziemi Olsztyńskiej. Akcja pod hasłem „Świąteczna Paczka Żywnościowa” została zorganizowana już po raz trzeci. Motorem napędowym szlachetnego wydarzenia i główną pomysłodawczynią jest Joanna Rogowska, koordynatorka Fundacji FZO.
- Oprócz przyznania stypendium naszym zdolnym dzieciakom chciałam jeszcze jakoś pomóc ich rodzinom – wyjaśnia Joanna Rogowska. – Tym bardziej, że wiele tych rodzin żyje w bardzo skromnych warunkach. Rodziny, które zostały wybrane do paczek to ludzie najbardziej potrzebujący o niskich dochodach sięgających od 150 do 350 zł na osobę w rodzinie.
W pierwszym roku akcji udało się zrobić paczkę żywnościową tylko dla jednej rodziny. Rok temu z niezbędnych produktów żywnościowych mogło się cieszyć już siedem rodzin. W tym roku dzięki współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie udało się zebrać 650 kg żywności, co wystarczy na zrobienie prezentów dla 14 rodzin (każda z nich dostanie ok. 40-50 kg żywności).  
- To pozwoli im wyprawić godne święta – mówi Joanna Rogowska.
Sukces akcji nie byłby możliwy bez pomocy trzech wolontariuszy z IV Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie, którzy dźwigali żywność, sortowali ją, sprawdzali terminy ważności. Słowa uznania i podziękowania należą się Kacprowi Adamskiemu z klasy II b oraz Mateuszowi Chmielińskiemu i Kindze Rogowskiej z IIc.
- Podziękowania należą się też Bogdanowi Augustynowiczowi, kierowcy olsztyńskiego starostwa, który pomaga w transporcie żywności już od dwóch lat – mówi Joanna Rogowska.

Zarząd Fundacji przyznał dodatkowe stypendia specjalne
19/11/2012 08:17:42

Miło nam poinformować, że Zarząd Fundacji FZO przyznał cztery dodatkowe stypendia specjalne dla osób w bardzo trudnej sytuacji materialnej i z problemami zdrowotnymi. Tym samym lista stypendystów za 2012 rok wzrosła do 42 osób!
Rok szkolny/akademicki 2012/2013 – 42 osoby - 53350 zł

Lista stypendystów Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” (38 osób) na rok   szkolny/akademicki 2012/2013 (uczniowie: wrzesień-grudzień po 350 zł miesięcznie, studenci: październik-grudzień po 350 zł miesięcznie).
13 studentów, 25 uczniów – 48650 zł

Gmina Barczewo – 5 osób
Gmina Biskupiec – 14 osób
Gmina Dobre Miasto – 2 osoby
Gmina Dywity – 1 osoba
Gmina Jeziorany – 3 osoby
Gmina Jonkowo – 7 osób
Gmina Kolno – 1 osoba
Gmina Olsztynek – 4 osoby
Gmina Stawiguda – 1 osoba

Lista stypendystów Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” na rok szkolny/akademicki 2012/2013. Stypendia Specjalne przyznane przez Zarząd Fundacji.
(1 osoba po 250 zł miesięcznie na okres październik – listopad = 500 zł , 3 osoby po 350 zł na okres wrzesień – grudzień = 4200 zł).

Gmina Dobre Miasto – 1 osoba
Gmina Jeziorany – 1 osoba
Gmina Jonkowo – 1 osoba
Gmina Kolno – 1 osoba
Relacje medialne z Gali Stypendialnej
24/09/2012 22:58:46
Tekst Władka Katarzyńskiego  z portalu "Gazety Olsztyńskiej". Galeria zdjęć z 24 obiektami ;-) 

http://olsztyn.wm.pl/123833,Uczniowie-i-studenci-dostali-stypendia.html


Fot: Wojciech Benedyktowicz ("Gazeta Olsztyńska")

Relacja z portalu "Radia Olsztyn"

http://www.ro.com.pl/aktualnosci/tresc/22301/Stypendia_dla_najzdolniejszych_uczniow_i_studentow/


Relacja z portalu Radia "Planeta FM Olsztyn"

http://olsztyn.planeta.fm/niusy/Olsztyn/Zdolna-mlodziez-nagrodzona#


Wsparcie dla kapitalnej młodzieży z powiatu
13/09/2012 18:13:14

Dokładnie 38 uczniów szkół średnich i studentów z terenu powiatu olsztyńskiego otrzyma stypendia z Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”. – Przyznalibyśmy ich więcej, bo młodzież mamy kapitalną, ale finansów wystarczyło dla 38 osób – mówi Elżbieta Bilińska-Wołodźko, prezes zarządu Fundacji FZO.


Komisja Kwalifikacyjna do spraw przyznawania stypendiów zapoznawała się z wnioskami uczniów szkół średnich i studentów z terenu powiatu w poniedziałek 10 września. Rozpatrzone zostały wszystkie z 73 wniosków, które spełniły wymogi formalne.

- Po ustaleniu kryteriów rozpatrywania wniosków komisja przyznała ostatecznie 38 stypendiów finansowanych z Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej - informuje Joanna Rogowska, koordynatorka Fundacji „FZO”, która uczestniczyła w posiedzeniu.

Zachęcają do współpracy
Komisja przyznała 13 stypendiów dla studentów i 25 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przyznano trzy stypendia sportowe, siedem stypendiów artystycznych i 28 stypendiów naukowo–socjalnych. Wsparcie zostało przyznane w kwocie 350 zł miesięcznie (dla studentów na okres od października do grudnia 2012, a dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na okres od września do grudnia 2012). Na wszystkie stypendia Fundacja FZO przeznaczy około 50 tysięcy złotych.
- Przyznalibyśmy więcej stypendiów, bo młodzież mamy kapitalną, ale finansów wystarczyło dla 38 osób – mówi Elżbieta Bilińska-Wołodźko, prezes zarządu Fundacji FZO.
Pieniądze na wsparcie dla młodzieży pochodzą z dotacji Powiatu Olsztyńskiego, a także z dobrowolnych wpłat radnych powiatowych, radnych gminy Biskupiec i wpływów z 1 procenta.
- W tym roku wpływy z 1 procenta były trochę niższe, stąd mniejsza liczba osób, które otrzymały wsparcie – wyjaśnia Elżbieta Bilińska-Wołodźko. – Dlatego zachęcam do współpracy i przekazywania 1 procenta podatku m.in. rodziców dzieci, które przez ostatnie 10 lat otrzymywały stypendia, ale także inne osoby do wpłacania darowizn na rzecz Fundacji FZO. Każdy kto wpłaci pieniądze może sam zdecydować o tym, do którego ucznia trafi wsparcie.

Jubileusz 10 lat Fundacji FZO
Uroczysta Gala Stypendialna, na której będą podpisywane umowy stypendialne i wręczane listy gratulacyjne odbędzie się w poniedziałek 24 września o godz. 11 w sali sesyjnej olsztyńskiego starostwa (Plac Bema 5, parter).
- Obecność na gali jest obowiązkowa! – podkreśla Joanna Rogowska. – Nieletni muszą się stawić z opiekunami prawnymi.
W czasie gali odbędą się też uroczystości związane z 10-leciem utworzenia Fundacji FZO. W czasie części artystycznej zaprezentują się tegoroczni stypendyści.
- Będą występy wokalno-akrobacyjne, prezentacja prac plastycznych, grafik i zdjęć – wylicza Joanna Rogowska. – Jestem dumna, że mamy tak zdolnych młodych ludzi w powiecie.
Przez ostatnie 10 lat Fundacja FZO przyznała i sfinansowała 479 stypendiów na łączną kwotę prawie 650 tys. zł.
- Aż trudno uwierzyć, że minęło już 10 lat – mówi Mirosław Pampuch, starosta olsztyński, który jest przewodniczącym rady Fundacji FZO. – Cieszę się, że udało nam się pomóc w rozwoju pasji i zainteresowań naukowych tak dużej liczbie osób. Będziemy to kontynuować!

Skład Komisji Konkursowej
Danuta Plucińska
Teresa Zapolska
Aneta Pawtel
Justyna Michałowska
Jarosław Złotkowski
W obradach komisji brała też udział Joanna Rogowska, koordynatorka Fundacji FZO

Znamy termin składania wniosków stypendialnych na rok szkolny 2012/13
02/07/2012 14:18:06

Ważna informacja dla stypendystów!

Uwaga! Przypominamy, że wnioski stypendialne można składać tylko do 31 sierpnia 2012 roku. Znany jest też termin posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej, która zbierze się na posiedzeniu 10 września 2012 roku! Tuż po tym terminie opublikowana zostanie lista osób, którym zostały przyznane stypendia. 


W dniu 18 czerwca, Zarząd Fundacji ustalił datę składania wniosków stypendialnych na rok szkolny/akademicki 2012/2013. Dokumenty będzie można składać w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2012 roku.

W wyżej wymienionym terminie wnioski o przyznanie stypendiów wraz z załącznikami kierować proszę bezpośrednio i osobiście do koordynatora Fundacji w siedzibie Fundacji, budynek Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, pok. 237, od poniedziałku do piątku w godzinach 11-15.
Wzory wniosków do druku dostępne są na naszej stronie internetowej w załączniki – ważne dokumenty

Wnioski wysłane pocztą  nie będą brane pod uwagę. Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z załącznikami.
Z pomocy programu stypendialnego Fundacji w formie stypendiów ubiegać się mogą absolwenci gimnazjum, młodzież szkół średnich oraz studenci studiów dziennych. Wszystkie te osoby muszą być mieszkańcami powiatu olsztyńskiego (nie miasta Olsztyn ) i spełniać poniższe warunki :
- osiągają średnią ocen nie mniejszą niż 4,3 na świadectwie gimnazjum, natomiast w indeksie bądź na świadectwie szkoły średniej  - 4,0 ,
- są finalistami olimpiad lub mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia
- spełniają wymogi finansowe przyznania stypendium – dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej

Kompletność wniosku :
Wniosek składa się z 4 elementów, muszą być wypełnione  wszystkie  rubryki  zawarte we wniosku.
Wniosek główny po wypełnieniu musi być podpisany przez osobę ubiegającą się o stypendium. Jeśli osoba ta jest niepełnoletnia, wniosek podpisuje również opiekun prawny wnioskodawcy.
Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej podparte musi być odpowiednimi zaświadczeniami. Zaświadczenia o dochodach – z miesiąca lipca 2012 roku.
Wymagana jest potwierdzona przez pracownika MOPS, GOPS, opinia dotycząca wniosku ( cz. 3 ).
Wypełnione i podpisane oświadczenie ( cz. 4 wniosku ).
Średnia ocen potwierdzona kopią świadectwa lub indeksu  - potwierdzona „za zgodność z oryginałem”. Przy osobistym składaniu kompletnego wniosku, świadectwa można potwierdzić w siedzibie Fundacji okazując oryginał.
Udokumentowane szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

 

Paczki świąteczne dla rodzin stypendystów Fundacji FZO
12/12/2011 10:10:10

Konserwy, mąka, olej, makarony i oczywiście mnóstwo słodkości – to tylko fragment pokaźnych paczek żywnościowych, jakie trafiły do siedmiu rodzin stypendystów Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”. Zadowolenie na twarzach stypendystów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, to zasługa Fundacji FZO i Banku Żywności w Olsztynie.

Wsparcie świąteczne Fundacji FZO dla stypendystów i ich rodzin odbyło się po raz drugi w historii. Za pierwszym razem paczką żywnościową obdarowana została jedna rodzina, teraz dzięki współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie o wyprawienie świąt nie musi się martwić siedem rodzin.
- Podstawowym kryterium, które obowiązywało był dochód na osobę w rodzinie – wyjaśnia Joanna Rogowska, koordynator programu stypendialnego z biura Fundacji FZO. – Paczki trafiły do rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej. 
Każda z paczek miała pokaźne rozmiary i ważyła kilkadziesiąt kilogramów. W świątecznej paczce znalazły się m.in. konserwy, mąka, cukier, olej, makarony, obiady, pasztety, herbata i mnóstwo słodyczy. W piątek 9 grudnia paczkę odebrała ostatnia z siedmiu rodzin.
- Największą nagrodą dla nas było wielkie zadowolenie i uśmiech na twarzach naszych stypendystów i ich bliskich – mówi Joanna Rogowska. – Ze swojej strony bardzo dziękujemy Bankowi Żywności za pomoc i zaangażowanie w akcję.
Przypomnijmy że w 2011 roku Fundacja FZO przyznała w 2011 roku stypendia dla rekordowej liczby 58 uczniów i studentów z terenu powiatu olsztyńskiego. Dodatkowe dwa stypendia przyznał Zarząd Fundacji FZO. Fundacja ,,Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” powstała w 2002 roku. Jest organizacją pozarządową. 17 stycznia 2005 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego.Głównym celem jest wsparcie uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów studiów dziennych zamieszkałych na terenie powiatu olsztyńskiego. Fundusze Stypendialne realizowaliśmy przede wszystkim dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie, a także Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi, Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych OPERA. 
wirtualne biuro Kraków

Chwilówka 500 zł

Po�yczki na dow�d

gotówka w 15 minut

gotówka od zarazhttps://chwilowkiok.pl/pozyczki-bez-bik/

Kancelaria Adwokacka T&T

outlet wear

Strona głównaAktualnościGaleriaPrzekaż 1 procent FZO!Ważne dokumenty!Sprawozdania z działalnościMedia o nasPolecane linkiKontakt, dojazd, władzeKsięga gości