FUNDACJA "FUNDUSZ ZIEMI OLSZTYŃSKIEJ"
Fundacja FZO to organizacja pożytku publicznego, która dzięki pomocy stypendialnej wspiera edukację dzieci i młodzieży z Powiatu Olsztyńskiego!
Sprawozdania z działalności

Plan działania Zarządu Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” w Olsztynie na rok 2013

Pozyskiwanie środków finansowych na Fundusz Stypendialny :
 – styczeń – grudzień :
 - granty
 - dotacje
 - odpis 1 % podatku
 - darowizny.

Promowanie Fundacji „FZO” :
- styczeń - grudzień :
- strona internetowa Fundacji (www.fundacjafzo.pl)
- strona internetowa Starostwa Powiatowego w Olsztynie
- portale internetowe, informacyjne                                                         
- ulotki
- regionalna prasa, radio i telewizja.

Nadzór nad prawidłowym działaniem strony internetowej :
- styczeń - grudzień :
- aktualizacja.

Przygotowywanie materiałów zgodnie z wymogami :
- styczeń - grudzień :
- dla organów zewnętrznych
- dla prawidłowego działania Fundacji
- dla kontroli wewnętrznej.

Realizacja projektu „Fundusz Stypendialny” :
- lipiec – grudzień :
- ustalenie kryteriów przyjmowania wniosków
- przyjmowanie wniosków stypendialnych
- organizacja posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej
- przygotowanie umów stypendialnych
- organizacja Gali Stypendialnej
- rozpatrywanie wniosków stypendialnych w szczególnych, uzasadnionych przypadkach ( np. odwołania od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej, przyznawanie stypendiów specjalnych )
- nadzór nad prawidłowym przebiegiem wypłat stypendiów.

Odbywanie cyklicznych spotkań :
- styczeń – grudzień :
- w zależności od potrzeb.

Współpraca z partnerami Fundacji :
- styczeń - grudzień :
- wraz z Bankiem Żywności w Olsztynie organizowanie świątecznej pomocy w formie paczek żywnościowych dla najuboższych stypendystów Fundacji „FZO”  ( marzec, grudzień )
- współpraca z MOPS, GOPS, Starostwem Powiatowym w Olsztynie, radnymi powiatu i gmin
- współpraca z Warmińskim Bankiem Spółdzielczym
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” w Olsztynie za rok 2012

Pracą Fundacji kierował czteroosobowy Zarząd w składzie:
- Elżbieta Bilińska – Wołodźko – prezes Zarządu
- Marek Borowski – członek Zarządu
- Danuta Zielonka – członek Zarządu
- Szymon Drej – członek Zarządu.

W roku sprawozdawczym Zarząd obradował sześć razy, zajmując się bieżącymi sprawami działalności Fundacji, w tym:
a) powołaniem Komisji Kwalifikacyjnej ds przyznawania stypendiów,
b) zapoznaniem się ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym za rok 2011,
c) omówieniem spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych dla Fundacji,
d) zapoznania się z protokołem Komisji Rewizyjnej po przeprowadzonej kontroli,
e) zgłoszenia do GIODO,
f) zatrudnienia na umowę o pracę koordynatora Fundacji,
g) przygotowania do przyjmowania wniosków stypendialnych,
h) zaakceptowania protokołu Komisji Kwalifikacyjnej po posiedzeniu we wrześniu,
i) przygotowania Gali Stypendialnej,
j) przekazania dodatkowych środków pieniężnych z lokat bankowych i w związku z tym przyznania stypendiów specjalnych,
k) odwołania członka Komisji Kwalifikacyjnej,
l) odwołania i powołania nowego członka Zarządu Fundacji,
ł) organizacji Świątecznych Paczek Żywnościowych.

Dodatkowo na każdym posiedzeniu omawiane były bieżące sprawy dotyczące działalności Fundacji, a także przygotowywane materiały na dwa posiedzenia Rady Fundacji.

Najważniejsze dla Fundacji są wszelkie sprawy związane ze stypendiami, więc najwięcej czasu     i uwagi Zarząd poświęcił temu tematowi. W tym roku Fundacja przyznała 42 stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów studiów dziennych. Wszyscy beneficjenci to mieszkańcy powiatu olsztyńskiego. O stypendia ubiegało się 77 osób, w tym 28 studentów i 49 uczniów. Po ustaleniu kryteriów rozpatrywania wniosków, Komisja Kwalifikacyjna ds. Przyznawania Stypendiów, przyznała 38 stypendiów w pełni finansowanych z zasobów Fundacji. Przyznano trzy  stypendia sportowe, siedem artystycznych i 28 naukowo – socjalnych. Wszystkie te osoby spełniały kryteria zawarte w regulaminie.
Dodatkowo, Zarząd Fundacji „FZO”, przyznał stypendia czterem osobom, troje z nich było na liście rezerwowej przygotowanej przez Komisję Kwalifikacyjną, jedna osoba z rozpatrzenia prośby, która wpłynęła do siedziby Fundacji.
Po 350 zł miesięcznie otrzymali  studenci na okres trzech miesięcy (październik - grudzień), natomiast uczniowie szkół ponadgimnazjalnych na okres czterech miesięcy (wrzesień – grudzień). Jedna osoba na okres październik – listopad po 250 zł.
Umowa pomiędzy Stypendystą a Fundacją wyklucza otrzymywanie stypendium z innego źródła.
Stypendia otrzymali mieszkańcy następujących gmin :
Gmina Barczewo – 5 osób
Gmina Biskupiec – 14 osób
Gmina Dobre Miasto – 2 osoby
Gmina Dywity – 1 osoba
Gmina Jeziorany – 3 osoby
Gmina Kolno – 1 osoba
Gmina Olsztynek – 4 osoby
Gmina Stawiguda – 1 osoba
Gmina Jonkowo – 7 osób
Dodatkowo :
Gmina Dobre Miasto – 1 osoba
Gmina Jeziorany – 1 osoba
Gmina Jonkowo – 1 osoba
Gmina Kolno – 1 osoba.

Największym wydarzeniem w działalności Fundacji jest Gala Stypendialna, która jest swoistą kulminacją całego programu stypendialnego. W tym roku odbyła się 24 września 2012 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Olsztynie. W związku z tym, że nasza Fundacja obchodziła w tym roku dziesięciolecie swojej działalności, na Galę zaproszeni zostali członkowie Zarządu, Rady Fundacji, a także Komisji Kwalifikacyjnej i Rewizyjnej. W pierwszej części spotkania, po podpisaniu umów stypendialnych z tegorocznymi Beneficjentami, pani Prezes Fundacji przedstawiła krótką historię Fundacji, dziękowała wszystkim darczyńcom, bez których Fundacja nie miałaby racji bytu. Głos zabierał także pan Przewodniczący Rady jak i honorowy członek Rady, który był jednym z założycieli Fundacji. Po tej oficjalnej części Gali odbyła się część artystyczna którą przygotowała pani koordynator Fundacji wraz z tegorocznymi stypendystami stypendium artystycznego. Była wystawa prac autorstwa naszych stypendystów, recytacje, monologi, pokazy teatralne i taneczne, śpiew. Na zakończenie Gali Stypendialnej pan Starosta powiatu olsztyńskiego, który jest przewodniczącym Rady Fundacji, wręczył listy gratulacyjne wszystkim naszym tegorocznym stypendystom. Gala Stypendialna to jedna z form wyróżnienia wybitnych młodych ludzi z powiatu olsztyńskiego   i swoisty rodzaj reklamy naszej Fundacji poprzez uczestnictwo na Gali wszelkich lokalnych mediów wcześniej zaproszonych.

W związku z sugestią Komisji Rewizyjnej od tego roku zgłosiliśmy Fundację do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Zgodnie też z poleceniem w/w komisji, Zarząd Fundacji zatrudnił na umowę o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 1/2 etatu koordynatora Fundacji. Wcześniej pani koordynator pracowała na umowy – zlecenia. Pani koordynator na bieżąco zajmuje się wszelkimi sprawami dotyczącymi prawidłowej działalności Fundacji, prowadzi biuro w siedzibie Fundacji, aktualizuje stronę internetową, zajmuje się reklamą Fundacji, organizuje świąteczną pomoc w formie paczek żywnościowych najbardziej potrzebującym rodzinom naszych stypendystów, a przede wszystkim koordynuje wszelkie prace związane z programem stypendialnym. Przygotowuje  i przyjmuje wnioski stypendialne w terminie wcześniej ustalonym przez Zarząd Fundacji, organizuje i czuwa nad prawidłowym przebiegiem posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej ds. przyznawania stypendiów.

Kontynuując zeszłoroczny pomysł, Fundacja pomogła najuboższym rodzinom naszych stypendystów przekazując im przed grudniowymi świętami paczki żywnościowe. Z naszej pomocy skorzystało w tym roku czternaście rodzin naszych beneficjentów. Kryterium jakim się posługiwaliśmy to niski dochód na osobę w rodzinie. W tej dodatkowej działalności wspiera nas Bank Żywności w Olsztynie, w pełni zaopatrując Fundację z artykuły spożywcze. Bank przekazał nam około 650 kg żywności, którą z trzema wolontariuszami z Czwartego Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie i przy pomocy i transporcie Starostwa Powiatowego przewieźliśmy do Fundacji. Dzięki pomocy ze strony Starostwa już drugi rok mamy gdzie przesortować i podzielić na paczki żywność, którą dostajemy z Banku Żywności. Mamy zamiar w dalszym ciągu pomagać w taki sposób. Akcja, którą nazwaliśmy „Świąteczna Paczka Żywnościowa” w ogromnej mierze przyczyniła się do rozwoju działalności naszej Fundacji.

Przez cały rok Zarząd Fundacji starał się pozyskiwać wszelką pomoc finansową dla Fundacji,      współpracował z regionalnymi mediami i informacyjnymi portalami internetowymi w zakresie promowania Fundacji i przekazywania 1 % podatku.
Tak jak  w roku poprzednim wspierają nas co miesiąc finansowo radni powiatu i radni gminy Biskupiec, przekazując nam darowizny ze swoich diet.

W tym roku dokonały się zmiany z składzie Zarządu Fundacji „FZO”. W związku z rezygnacją jednego z członków Zarządu pani Danuty Zielonki, na jej miejsce powołana została pani Danuta Jackiewicz, która już od kilku lat czynnie współpracuje z Fundacją.

Oprócz czteroosobowego Zarządu Fundacji, nad jej działalnością czuwa dwunastoosobowa Rada Fundacji i trzyosobowa Komisja Rewizyjna. W skład Komisji Kwalifikacyjnej ds. przyznawania stypendiów wchodzi pięć osób.
Na tym sprawozdanie zakończono.
Opracowała:
Joanna RogowskaTak było w latach 2003-2012


Fundacja "Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” w Olsztynie powstała w 2002 roku. Jest organizacją pozarządową. 17 stycznia 2005 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Głównym celem jest wsparcie uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów studiów dziennych zamieszkałych na terenie powiatu olsztyńskiego. Pierwsze fundusze stypendialne realizowaliśmy dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie, a także Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi, Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych OPERA. Obecnie pozyskujemy fundusze stypendialne przede wszystkim dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie, radnymi powiatu olsztyńskiego, radnymi gminy Biskupiec jak i stałymi sympatykami Fundacji. Dziękujemy również wszystkim darczyńcom przekazującym 1 % podatku na rzecz naszej Fundacji.

Poniżej wykaz stypendystów w latach 2003-2012

Rok 2012

1. Lista stypendystów Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” (38 osób) na rok   szkolny/akademicki 2012/2013 (uczniowie: wrzesień-grudzień po 350 zł miesięcznie, studenci: październik-grudzień po 350 zł miesięcznie).
13 studentów, 25 uczniów – 48650 zł

Gmina Barczewo – 5 osób
Gmina Biskupiec – 14 osób
Gmina Dobre Miasto – 2 osoby
Gmina Dywity – 1 osoba
Gmina Jeziorany – 3 osoby
Gmina Jonkowo – 7 osób
Gmina Kolno – 1 osoba
Gmina Olsztynek – 4 osoby
Gmina Stawiguda – 1 osoba

2. Lista stypendystów Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” na rok szkolny/akademicki 2012/2013. Stypendia Specjalne przyznane przez Zarząd Fundacji. (1 osoba po 250 zł miesięcznie na okres październik – listopad = 500 zł , 3 osoby po 350 zł na okres wrzesień – grudzień = 4200 zł).

Gmina Dobre Miasto – 1 osoba
Gmina Jeziorany – 1 osoba
Gmina Jonkowo – 1 osoba
Gmina Kolno – 1 osoba

 

Rok 2011

Lista stypendystów Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” (58 osób) na rok szkolny/akademicki 2011/2012 (uczniowie:wrzesień-grudzień po 350 zł miesięcznie, studenci:październik-grudzień po 350 zł miesięcznie).
Gmina Barczewo – 2 osoby
Gmina Biskupiec – 17 osób
Gmina Dobre Miasto – 8 osób
Gmina Dywity – 2 osoby
Gmina Jeziorany – 5 osób
Gmina Kolno – 3 osoby
Gmina Olsztynek – 7 osób
Gmina Purda – 1 osoba
Gmina Stawiguda – 1 osoba
Gmina Świątki – 5 osób
Gmina Jonkowo – 7 osób

Lista stypendystów Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” na rok szkolny/akademicki 2011/2012.
Stypendia przyznane przez Zarząd Fundacji (2 osoby po 350 zł miesięcznie na okres październik – grudzień 2011 roku)Rok 2010
Lista stypendystów Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” (37 osób) na rok szkolny/akademicki 2010/2011 (uczniowie: wrzesień-grudzień po 350 zł miesięcznie, studenci: październik-grudzień po 350 zł miesięcznie).
Gmina Barczewo – 5 osób
Gmina Biskupiec – 13 osób
Gmina Dobre Miasto – 5 osób
Gmina Dywity – 2 osoby
Gmina Jeziorany – 3 osoby
Gmina Kolno – 1 osoba
Gmina Olsztynek – 3 osoby
Gmina Purda – 1 osoba
Gmina Stawiguda – 1 osoba
Gmina Świątki – 3 osoby
Stypendia przyznane ze środków przekazanych na cele stypendialne przez Fundacje      „Dzieciom Rolników” w Jonkowie (7 osób) (uczniowie:wrzesień-grudzień po 350 zł miesięcznie, studenci:październik-grudzień po 350 zł miesięcznie).
Gmina Jonkowo – 7 osób
Stypendium specjalne przyznane przez Fundację „FZO”dla Marka Moltko-zawodnika Olimpiad Specjalnych, za szczególne osiągnięcia sportowe (1000 zł jednorazowo).
Gmina Purda – 1 osoba


Rok 2009
Lista stypendystów Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” (36 osób).
Gmina Świątki  - 4 osoby
Gmina Dywity – 3 osoby
Gmina Purda – 2 osoby
Gmina Biskupiec – 12 osób
Gmina Barczewo – 7 osób
Gmina Olsztynek – 7 osób
Gmina Dobre Miasto – 1 osoba
Stypendium Pomostowe dla studentów w roku akademickim 2009/2010 z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi (6 osób).
Gmina Biskupiec – 3 osoby
Gmina Dobre Miasto – 2 osoby
Gmina Olsztynek – 1 osoba

Rok 2008
wrzesień – grudzień 2008 r.
Stypendia socjalne w kwocie 350 zł miesięcznie (28 osób).
Gmina Barczewo – 5 osób
Gmina Jonkowo – 1 osoba
Gmina Jeziorany – 2 osoby
Gmina Olsztynek – 3 osoby
Gmina Kolno – 4 osoby
Gmina Biskupiec – 5 osób
Gmina Dobre Miasto – 4 osoby
Gmina Purda – 1 osoba
Gmina Stawiguda – 2 osoby
Gmina Gietrzwałd – 1 osoba
Stypendyści Dyplom z Marzeń (380 zł * 10 miesięcy), współfinansowane w 70% przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (8 osób).
Gmina Biskupiec – 2 osoby
Gmina Barczewo – 1 osoba
Gmina Dobre Miasto – 1 osoba
Gmina Stawiguda – 1 osoba
Gmina Olsztynek – 1 osoba
Gmina Purda – 1 osoba
Gmina Świątki – 1 osoba
Stypendia przyznane z wolnych środków Fundacji (3 osoby).

Rok 2007
wrzesień-grudzien 2007 r.
Stypendia Dyplom z Marzeń - 3 osoby, 380 złotych miesięcznie na okres 10 miesięcy
Gmina Kolno -1 osoba
Gmina Olsztynek-1 osoba
Gmina Biskupiec- 1 osoba
Stypendia Socjalne - 32 oraz Stypendia Artystyczne/Sportowe - 11 osób
Gmina Świątki -3 osoby
Gmina Dywity -3 osoby
Gmina Kolno-9 osób
Gmina Jonkowo -1 osoba
Gmina Biskupiec -10 osób
Gmina Barczewo -5 osób
Gmina Olsztynek -7 osób
Gmina Dobre Miasto -5 osób

350 złotych miesięcznie na okres wrzesień-grudzień 2007
łącznie - 46 stypendiów

Rok 2006/2007

Dyplom z Marzeń -10 osób, 350zł na okres 10 miesięcy
Gmina Biskupiec – 4 osoby
Gmina Jonkowo – 1 osoba
Gmina Jeziorany – 1 osoba
Gmina Dobre Miasto – 3 osoby
Gmina Świątki – 1 osoba
Współfinansowane z Kuratorium Oświaty w Olsztynie - 27 osób, 370zł na okres wrzesień-grudzień 2006 r.
Gmina Barczewo -4 osoby
Gmina Jonkowo -1 osoba
Gmina Jeziorany -3 osoby
Gmina Olsztynek -3 osoby
Gmina Kolno -3 osoby
Gmina Biskupiec -6 osób
Gmina Dobre Miasto -3 osoby
Gmina Purda -1 osoba
Gmina Świątki -2 osoby
Gmina Dywity -1 osoba
17 stypendystów na okres styczeń-czerwiec 2007 r. w kwocie 110 zł
Gmina Biskupiec – 7 osób
Gmina Barczewo - 1 osoba
Gmina Jeziorany- 3 osoby
Gmina Kolno – 2 osoby
Gmina Dobre Miasto – 4 osoby

Rok 2005/2006
Stypendia Socjalne, 50 osób,100 złotych miesięcznie na okres wrzesień 2005 r. - czerwiec 2006 r.
Gmina Dobre Miasto – 12 osób
Gmina Olsztynek – 6 osób
Gmina Świątki – 7 osób
Gmina Dywity – 3 osoby
Gmina Jeziorany – 5 osób
Gmina Jonkowo – 4 osoby
Gmina Biskupiec – 3 osoby
Gmina Purda – 1 osoby
Gmina Barczewo – 9 osób


Rok 2004/2005
Stypendia Socjalne, 64 osobom,100 złotych miesięcznie na okres wrzesień 2004 r. - czerwiec 2005 r.
Gmina Dobre Miasto -12 osób
Gmina Olsztynek -12 osób
Gmina Świątki -9 osób
Gmina Dywity -2 osoby
Gminy Jeziorany -1 osoba
Gmina Jonkowo - 6 osób
Gmina Biskupiec -11 osób
Gmina Purda - 2 osoby
Gmina Gietrzwałd -1 osoba
Gmina Stawiguda - 2 osoby
Gmina Kolno -1 osoba
Gmina Barczewo - 5 osób


Rok 2003/2004
Stypendia Socjalne - 41 osobom,100 złotych miesięcznie ma okres wrzesień 2003.r.- czerwiec 2004 r.
Gmina Dobre Miasto -18 osób
Gmina Olsztynek -10 osób
Gmina Jonkowo - 2 osoby
Gmina Biskupiec – 5 osób
Gminy innego powiatu - 6 osób

OGÓŁEM w latach 2003 - 2012 – 483 Stypendystów. Stypendia ufundowane na łączną kwotę 646 430 PLN.
Opracowała:
Joanna Rogowska


Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” za rok 2011

Pracą Fundacji kieruje czteroosobowy Zarząd w składzie:
- Elżbieta Bilińska – Wołodźko – prezes Zarządu
- Marek Borowski – członek Zarządu
- Danuta Zielonka – członek Zarządu
- Szymon Drej – członek Zarządu.

W roku sprawozdawczym Zarząd obradował siedem razy, zajmując się bieżącymi sprawami działalności Fundacji, w tym :
a) sprawą opłacenia podatku za stypendystę, któremu Zarząd w roku 2010 przyznał    jednorazowe stypendium ze wybitne osiągnięcia sportowe,
b) zmiany i powołania członków Komisji Kwalifikacyjnej Fundacji „FZO”,
c) zaakceptowania protokołu z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej,
d) pozytywnego rozpatrzenia odwołań od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej,
e) zatrudniania na umowę – zlecenie koordynatora Fundacji.
Dodatkowo na każdym posiedzeniu omawiane były bieżące sprawy dotyczące działalności Fundacji  (przyjęcie sprawozdań za rok 2010, przygotowywanie materiałów na dwa posiedzenia Rady Fundacji, przygotowanie Gali Stypendialnej czy omówienie pozyskiwania funduszy na rzecz Fundacji).

Priorytetem Fundacji są sprawy związane ze stypendiami, więc najwięcej czasu i uwagi Zarząd poświęcał temu tematowi. W tym roku Fundacja przyznała rekordową ilość stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów studiów dziennych z Powiatu Olsztyńskiego.
O stypendia ubiegało się 97 osób, w tym 36 studentów i 61 uczniów. Po ustaleniu kryteriów rozpatrywania wniosków, Komisja Kwalifikacyjna ds. Przyznawania Stypendiów, przyznała 58 stypendiów w pełni finansowanych z zasobów Fundacji. Przyznano 5 stypendiów sportowych, 5 artystycznych i 48 socjalnych. Dodatkowo, Zarząd Fundacji „FZO”, przyznał stypendia dwóm osobom które odwołały się od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej, która wcześniej oddaliła ich wnioski. W sumie w roku 2011 Fundacja ufundowała 60 stypendiów po 350 zł miesięcznie dla studentów na okres trzech miesięcy (październik - grudzień), natomiast dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na okres czterech miesięcy (wrzesień – grudzień).

Stypendia otrzymali mieszkańcy następujących gmin:
Gmina Barczewo – 2 osoby
Gmina Biskupiec – 17 osób
Gmina Dobre Miasto – 8 osób
Gmina Dywity – 2 osoby
Gmina Jeziorany – 5 osób
Gmina Kolno – 3 osoby
Gmina Olsztynek – 7 osób
Gmina Purda – 1 osoba
Gmina Stawiguda – 1 osoba
Gmina Świątki – 5 osób
Gmina Jonkowo – 7 osób
Dodatkowo z odwołania :
Gmina Dobre Miasto – 1 osoba
Gmina Olsztynek – 1 osoba

Kolejnym sukcesem Fundacji jest własna strona internetowa, która powstała w czerwcu 2011 roku (www.fundacjafzo.pl). Strona internetowa na ogromny wpływ na rozwój Fundacji, to swoisty rodzaj autoreklamy, a także możliwość zaistnienia w szerszych kręgach odbiorców ( np. potencjalnych darczyńców 1% podatku ). Dużym wydarzeniem w życiu Fundacji „FZO” była Gala Stypendialna która odbyła się 23 września 2011 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Olsztynie. W spotkaniu z tegorocznymi stypendystami brali udział przedstawiciele Rady i Zarządu Fundacji. Na Gali zostały uroczyście podpisane umowy stypendialne i wręczane przez przewodniczącego Rady Fundacji pana Mirosława Pampucha listy gratulacyjne. Taka impreza to również rodzaj reklamy naszej Fundacji, poprzez uczestnictwo zaproszonych przez Fundację mediów. Postanowiliśmy kontynuować taka formę wyróżniania wybitnych młodych ludzi z Powiatu Olsztyńskiego, którzy są naszymi stypendystami. Przez cały rok Zarząd Fundacji współpracował również z regionalnymi mediami w zakresie promocji Funduszu, a zwłaszcza akcji przekazania 1 % podatku. W lokalnej prasie jak i na portalach internetowych ukazało się wiele artykułów poświęconych pracy naszej Fundacji. Również w telewizji lokalnej ukazały się reportaże odnośnie działalności Fundacji np. w wiadomościach lokalnych sprawozdanie z Gali Stypendialnej.
Nowym pomysłem, w zakresie pomocy naszym najuboższym stypendystom, jest pomoc przedświąteczna w formie paczek żywnościowych. W tej działalności wspiera nas, w pełni fundując paczki, Bank Żywności w Olsztynie, jak również Starostwo Powiatowe, które organizuje transport  i udziela nam pomieszczenia gdzie przechowujemy dary dla naszych podopiecznych. W tym roku paczki otrzymało siedem rodzin naszych stypendystów. Kryterium przyznania pomocy to dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający 380 zł netto. Mamy zamiar kontynuować taki rodzaj wspierania naszych stypendystów.
Ważną sprawą jest uchwalona w tym roku na ostatnim posiedzeniu Rady Fundacji, zmiana nazwy przyznawanego stypendium z socjalnego na naukowo – socjalne. W tym roku również Rada Fundacji uchwaliła i zatwierdziła zmiany w Statucie Fundacji. Należy również wspomnieć o tegorocznym zadeklarowaniu się radnych gminy Biskupiec, którzy dobrowolnie, co miesiąc przekazują darowizny z własnych diet na rzecz Fundacji, przyczyniając się w dużej mierze do przyznawania większej ilości stypendiów.

Od tego roku również, na umowę – zlecenie zatrudniliśmy koordynatora Fundacji.
Koordynator na bieżąco zajmuje się wszystkimi sprawami dotyczącymi prawidłowej działalności Fundacji, prowadzi biuro w siedzibie Fundacji, a przede wszystkim koordynuje wszelkie prace związane z programem stypendialnym. Na tym sprawozdanie zakończono.
Opracowała:
Joanna Rogowska – koordynator Fundacji

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji FZO za 2010 rok

Pracą Fundacji kieruje czteroosobowy Zarząd w składzie:
- Elżbieta Bilińska – Wołodźko – prezes Zarządu
- Marek Borowski
- Danuta Zielonka
- Szymon Drej.

W roku sprawozdawczym Zarząd obradował cztery razy, zajmując się bieżącymi sprawami działalności (przyjęcie sprawozdań za 2009 rok, ocena wyników stypendialnych, przygotowywanie materiałów na dwa posiedzenia Rady Fundacji).
Dużo miejsca zajmowały sprawy kadrowe. Do końca czerwca na pełnym etacie zatrudnialiśmy koordynatora.
Ze względu na warunki finansowe musieliśmy zrezygnować ze stałego zatrudnienia pracownika na rzecz zatrudnienia tylko na okres intensywnych prac związanych z rekrutacją stypendystów i ich obsługą formalną. Ta decyzja pozwoli w roku 2011 zaoszczędzić około 6000 zł, które zostaną przeznaczone na stypendia.
W miesiącu grudniu odbyły się na forum Rady Fundacji wybory Zarządu. Decyzją członków Rady, Zarząd wybrany na kolejną kadencję pozostał w niezmienionym składzie.
Nastąpiły zmiany w składzie Rady Fundacji. Rezygnację z prac w Komisji Rewizyjnej złożyła Pani Krystyna Klemienko. Zastąpiła ja Pani Danuta Jackiewicz, reprezentująca gminę Świątki.
Ze składu Rady odszedł również Pan Joachim Zawadzki. W jego miejsce została powołana Pani Aneta Pawtel, która jak poprzednik reprezentuje gminę Dobre Miasto.
Najwięcej uwagi poświęciliśmy sprawą związanym z przyznaniem stypendiów uczniom i studentom zamieszkałym w powiecie olsztyńskim.
I tak, stypendia otrzymało czterdziestu czterech stypendystów z poszczególnych gmin, przy czym stypendyści z gminy Jonkowo otrzymali stypendia z kwoty przekazanej przez zlikwidowaną w Jonkowie Fundację „Dzieciom Rolników”.

Stypendia otrzymali mieszkańcy następujących gmin:
1.    Gmina Barczewo – 5 osób
2.    Gmina Biskupiec – 13 osób
3.    Gmina Dobre Miasto – 5 osób
4.    Gmina Dywizy – 2 osoby
5.    Gmina Jeziorny – 3 osoby
6.    Gmina Kolno – 1 osoba
7.    Gmina Olsztynek – 3 osoby
8.    Gmina Purda – 2 osoby
9.    Gmina Stawiguda – 1 osoba
10.  Gmina Światki – 3 osoby
11.  Gmina Jonkowo – 7 osób.

Decyzją Zarządu w miesiącu grudniu 2010 roku ufundowaliśmy jednorazowe stypendium dla niepełnosprawnego sportowca z gminy Purda.
Zarząd Fundacji współpracował również z regionalnymi mediami w zakresie promocji Funduszu, a zwłaszcza akcji 1 % darowizny.
Zarząd przygotował także apel do nowo wybranych radnych powiatu o stałe wpłaty w wysokości 50 zł miesięcznie, potrącane z diet radnych, co pozwoli ufundować dodatkowe stypendia.
Stypendia, podobnie jak w latach ubiegłych wypłacone były:
1. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych od września do grudnia 2010 roku po 350 zł miesięcznie,
2. dla studentów od października do grudnia 2010 roku po 350 zł miesięcznie.
Istotną zmianą w kryteriach przyznawania stypendiów będzie fakt zmiany wysokości dochodu z kwoty 504 zł na 200 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Zmieniono również punktację dotyczącą stypendiów ( Regulamin Programu Stypendialnego Fundacji „FZO” w załączniku do sprawozdania).
Ta decyzja Zarządu została jednogłośnie zatwierdzona przez Radę Fundacji.
Opracowała:
Joanna Rogowska

 


PLAN DZIAŁANIA ZARZĄDU FUNDACJI „FUNDUSZ ZIEMI OLSZTYŃSKIEJ” W OLSZTYNIE NA ROK 2012

Pozyskiwanie środków finansowych na Fundusz Stypendialny :

 – styczeń – kwiecień :

                                     - granty

                                     - dotacje

                                     - odpis 1 % podatku.

Promowanie Fundacji „FZO” :

 - cały rok :

                                     - media

                                     - ulotki.

Nadzór nad prawidłowym działaniem strony internetowej :

 - cały rok :

                                     - aktualizacja.

Przygotowywanie materiałów zgodnie z wymogami :

 - cały rok :

                                      - dla organów zewnętrznych

                                      - dla prawidłowego działania Fundacji

                                      - dla kontroli wewnętrznej.

Realizacja projektu „Fundusz Stypendialny” :

 - czerwiec – wrzesień :

                                     - przyjmowanie wniosków stypendialnych

                                     - organizacja posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej

                                     - organizacja Gali Stypendialnej

                                     - rozpatrywanie wniosków stypendialnych w szczególnych, uzasadnionych przypadkach (np. odwołania od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej, przyznawanie stypendiów specjalnych).

Odbywanie cyklicznych spotkań :

 - cały rok w zależności od potrzeb.

Współpraca z partnerami Fundacji :

 - cały rok :

                                    - organizowanie świątecznej pomocy w formie paczek żywnościowych dla najuboższych stypendystów Fundacji „FZO” (kwiecień, grudzień) – Bank Żywności w Olsztynie

                                    - współpraca z MOPS, GOPS, Starostwem Powiatowym w Olsztynie, radnymi powiatu i gmin.

 
 
https://grupacdf.pl/

Strona głównaAktualnościGaleriaPrzekaż 1 procent FZO!Ważne dokumenty!Sprawozdania z działalnościMedia o nasPolecane linkiKontakt, dojazd, władzeKsięga gości